Klauzula informacyjna Drukuj Email

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach ul. Szpitalna 2,  32-400 Myślenice, tel. 12 273 03 55 (informacja)

2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Elżbieta Seweryn z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- udzielania świadczeń medycznych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi przedmiotowy zakres oraz  zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- realizacji zadań wynikających z umowy spółki zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4) Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane przez okres nie­zbędny do wyko­na­nia świadczeń medycznych zgodnie z przepisami w/w aktów prawnych oraz przepisów wykonawczych. Okres prze­twa­rza­nia może zostać każ­do­ra­zowo prze­dłu­żony o okres przedaw­nie­nia rosz­czeń, jeżeli prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych będzie nie­zbędne dla docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń lub obrony przed takimi rosz­cze­niami przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.  Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane jedy­nie w zakre­sie i przez okres wyni­ka­jący z prze­pi­sów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej. Dane prze­twa­rzane w opar­ciu o wyra­żoną zgodę będą prze­twa­rzane do czasu jej wyco­fa­nia, jed­nak nie dłu­żej niż przez czas nie­zbędny do wyko­na­nia umowy.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- Narodowy Fundusz Zdrowia,

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach,

- operatorzy pocztowi i kurierzy,

- banki w zakresie realizacji płatności,

- podmioty świadczące na rzecz  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Myślenicach usługi niezbędne do wykonania świadczeń medycznych,

- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach w celu udzielenia świadczeń medycznych, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Myślenicach jest brak możliwości udzielenia świadczenia medycznego.