Okresowe zawieszenie: planowych przyjęć od 16 marca 2020 r. do 10 maja 2020r. Drukuj Email

ANEKS nr 3 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

do ZARZĄDZENIA nr  21/2020

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Myślenicach z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie: zawieszenia planowych przyjęć pacjentów w SP ZOZ w Myślenicach w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19)

W związku z trwającym w dalszym ciągu podwyższonym zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19), występującą w skali światowej pandemią zakażenia oraz ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, podtrzymując działania profilaktyczne oraz mając na względzie potrzebę prawidłowej i bezpiecznej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz personelu medycznego i pozostałego zatrudnionego w SP ZOZ w Myślenicach – w celu kontynuacji przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS–COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach zarządza co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega treść § 1 zarządzenia, który otrzymuje brzmienie:

W związku ze szczególną sytuacją, wymagającą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach w dniach od 16 marca 2020 r. do 10 maja 2020 r. zarządza okresowe zawieszenie: planowych przyjęć pacjentów do oddziałów szpitalnych (w tym wstrzymanie planowych zabiegów), planowych przyjęć w poradniach specjalistycznych, w tym w poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, planowych przyjęć w pracowniach diagnostycznych oraz w celu uzyskania świadczeń fizjoterapeutycznych w SP ZOZ w Myślenicach - z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii oraz świadczeń w poradni ginekologiczno-położniczej na rzecz kobiet w ciąży oraz w okresie połogu.

 

 

§ 2.

Zmianie ulega treść § 5 zarządzenia, który otrzymuje brzmienie:

 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 10 maja 2020 r.

 

§ 3.

Pozostałe postanowienia zarządzenia  pozostają bez zmian.

§ 4.

 

Aneks do zarządzenia obowiązuje z dniem podpisania.

 


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
/-/
Adam Styczeń