Statut Drukuj Email
                                                                                                         Załącznik do Uchwały Nr 5/2009                                                                                                                Rady Społecznej SPZOZ w Myślenicach                                                                                                          z dnia 18 czerwca 2009r.

STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLENICACH
Tekst  jednolity

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


                                                                                            §1.
SPZOZ w Myślenicach jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i działającym w celu udzielania ludności świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

                                                                                            §2.
Organem założycielskim SPZOZ jest Powiat Myślenicki jako Jednostka Samorządu Terytorialnego.

                                                                                            §3.
SP ZOZ posiada osobowość prawną na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy – Rejestrowy z dnia 18 grudnia 1998 roku pod numerem PZOZ – 22.

                                                                                            §4.
SP ZOZ działa na podstawie niniejszego Statutu.


Rozdział II
SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA SPZOZ


§5.
Siedzibą SPZOZ jest Miasto Myślenice.

                                                                                             §6.
Obszar działania obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Myślenickiego.

Rozdział III
CELE I ZADANIA SP ZOZ

                                                                                             §7.
Podstawowym zadaniem SPZOZ  jest zapewnienie opieki zdrowotnej dla ludności na właściwym poziomie referencyjnym określonym odrębnymi przepisami oraz kształcenie osób przygotowujących się lub wykonujących zawody medyczne.


                                                                                            §8.
Do zadań SPZOZ należą w szczególności:
1. badania i porady lekarskie
2. leczenie,
3. badania i terapia psychologiczna,
4. rehabilitacja lecznicza,
5. opieka nad pracownikami i ocena warunków ich pracy,
6. pielęgnacja chorych,
7. opieka nad niepełnosprawnymi,
8. diagnostyka medyczna,
9. orzekanie o stanie zdrowia,
10. promocja zdrowia.
11. działalność profilaktyczna i oświatowo - wychowawcza,
12. realizacja dodatkowych zadań wskazanych przez Organ Założycielski lub inne uprawnione organy na podstawie odrębnych przepisów,
13. opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
14. realizacja zadań obronnych.


Rozdział IV
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SP ZOZ


     §9.
W skład SP ZOZ wchodzą następujące jednostki organizacyjne :
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Myśleniach, ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice
2. Stacja Pomocy Doraźnej, ul. Mickiewicza 39, 32-400 Myślenice,
3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice.


                                                                                            §10.
W skład SPZOZ wchodzą następujące komórki organizacyjne:

A. Komórki lecznictwa zamkniętego  z następującymi oddziałami:
1. Blok Operacyjny,
2. Oddział Chirurgii Ogólnej wraz z pododdziałem Intensywnej Opieki Pooperacyjnej,
3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
4. Oddział Dziecięcy,
5. Oddział Ginekologiczno - Położniczy wraz z Blokiem Porodowym,
6. Oddział Chorób Płuc,
7. Oddział Neonatologiczny,
8. Oddział Neurologiczny,
9. Oddział Wewnętrzny wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną,
10. Oddział Zakaźny,
11. Oddział Pielęgnacyjno - Opiekuńczy,
12. Szpitalny Oddział Ratunkowy,
13. Apteka

B. Komórki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – poradnie specjalistyczne:
1. Poradnia Alergologiczna,
2. Poradnia Chirurgiczna Dziecięca,
3. Poradnia Chirurgiczna Ogólna,
4. Poradnia Kardiologiczna,
5. Poradnia Medycyny Pracy,
6. Poradnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc,
7. Poradnia Rehabilitacji i Fizykoterapii,
8. Poradnia Reumatologiczna,
9. Poradnia Urazowo-Ortopedyczna,
10. Poradnia Urologiczna,
11. Poradnia Zdrowia Psychicznego,
12. Poradnia Leczenia Uzależnień,
13. Poradnia Chorób Zakaźnych,
14. Poradnia Neurologiczna,

C. Pracownie diagnostyczne i laboratoria:
1. Laboratorium Analityki Medycznej,
2. Laboratorium Mikrobiologiczne,
3. Pracownia diagnostyki obrazowej ( RTG, USG ) i EEG,
4. Pracownia diagnostyki układu krążenia ( EKG, EKG wysiłkowe, Holter ),
5. Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego i badań alergologicznych,
6. Pracownia diagnostyki endoskopowej,
7. Punkt szczepień

D. Komórki Działalności Pomocniczej:
1. Dział Finansowo-Księgowy,
2. Dział Techniczno-Eksploatacyjny,
3. Dział Organizacji i Nadzoru,
4. Dział Zamówień Publicznych i Umów,
5. Dział Kadr,
6. Dział Statystyki Medycznej,
7. Dział Płac,
8. Archiwum Szpitalne,
9. Samodzielne stanowiska: Inspektor ds. BHP, Inspektor ds. Obronności i OC, Inspektor P.Poż., Informatyk, Kapelan, Radca Prawny,  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością, Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarka Epidemiologiczna,.

                                                                                          §11
W skład Stacji Pomocy Doraźnej wchodzą:
1. Zespół wyjazdowy podstawowy ( P ), Rynek 16, 32-410 Dobczyce,
2. Zespół wyjazdowy specjalistyczny ( S ), ul. Mickiewicza 39, 32-400 Myślenice,
3. Zespół wyjazdowy podstawowy ( P ),  Pcim 5, 32-432 Pcim,
4. Zespół transportu sanitarnego.
W skład Stacji Pomocy Doraźnej wchodzą:
1. Zespół wyjazdowy podstawowy ( P ), Rynek 16, 32-410 Dobczyce,
2. Zespół wyjazdowy specjalistyczny ( S ), ul. Mickiewicza 39, 32-400 Myślenice,
3. Zespół wyjazdowy podstawowy ( P ),  Pcim 5, 32-432 Pcim,
4. Zespół transportu sanitarnego.

                                                                                          §12
Do likwidacji lub powołania komórki działalności organizacyjnej konieczna jest opinia Rady Społecznej i zgoda organu założycielskiego.

                                                                                          §13.
Działy składają się z sekcji.

                                                                                          §14
Sekcje są tworzone i likwidowane przez Dyrektora SP ZOZ.

Rozdział V
ORGANY SPZOZ


1. Organami SPZOZ są: Dyrektor i Rada Społeczna,
2. SPZOZ-em kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor SPZOZ.
3. Dyrektor w zakresie swoich kompetencji samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące SP ZOZ-u i ponosi  za nie odpowiedzialność.
4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników SP ZOZ-u.
5. Z Dyrektorem nawiązuje się stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę. Dyrektor może być zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej.
6. Dyrektor współdziała z samorządami zawodowymi i związkami zawodowymi w zakresie realizacji świadczeń statutowych.
7. Dyrektor kieruje SP ZOZ-em przy pomocy:
a) Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych,
b) Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Główny Księgowy,
c) Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych,
d) Naczelnej Pielęgniarki,
e) Ordynatorów i Kierowników komórek działalności medycznej, Kierowników działów i sekcji.
8. Na czele każdego oddziału stoi ordynator lub kierownik, którzy przy współpracy pielęgniarek oddziałowych lub pielęgniarek koordynujących czuwają nad właściwą organizacją pracy podległego personelu.
9. Ordynatorzy i kierownicy wymienieni w punkcie 8 podlegają bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.
10.  Naczelna Pielęgniarka przy współpracy pielęgniarek oddziałowych i pielęgniarek koordynujących organizuje i nadzoruje pracę średniego i niższego personelu medycznego, z wyłączeniem personelu diagnostyki medycznej oraz spraw zastrzeżonych dla Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.
11.  Apteką, laboratoriami i pracowniami kierują kierownicy odpowiedzialni za właściwe wykonywanie zadań przez podległy personel. Podlegają oni bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.
12.  Działem Finansowo-Księgowym kieruje Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Główny Księgowy, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi SP ZOZ.
13.  Działem Techniczno-Eksploatacyjnym kieruje Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi SP ZOZ.
14.  Działem Organizacji i Nadzoru kieruje Specjalista ds. Organizacji i Nadzoru, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi SP ZOZ.
15.  Działem Zamówień Publicznych i Umów kieruje Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Umów, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi SP ZOZ.
16.  Działem Kadr kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi SP ZOZ .
17.  Działem Statystyki Medycznej kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio  Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.
18.  Działem Płac kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Główny Księgowy.
19.  Samodzielne stanowiska podlegają bezpośrednio Dyrektorowi SP ZOZ-u.
20.  Stacją Pomocy Doraźnej kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.

                                                                                         §16.
Szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny SP ZOZ.
             
                                                                                        §17.
Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym dla organu założycielskiego oraz organem doradczym Dyrektora SPZOZ.

                                                                                       §18.
Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu.

                                                                                       §19.
Rada Społeczna składa się z przewodniczącego i 11 członków.

                                                                                      §20.
Rada Społeczna realizuje następujące zadania:
1. Przedstawianie organowi  założycielskiemu tj. Powiatowi Myślenickiemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego zaliczanych do środków trwałych,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją SP ZOZ jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
d) przyznania Dyrektorowi SP ZOZ nagród,
e)  rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem SP ZOZ
2. Przedstawienie Dyrektorowi SP ZOZ wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) kredytów bankowych i dotacji,
d) podziału zysku.
3. Uchwalenie i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Powiatu regulaminu swojej działalności.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ.
5. Dokonywanie analiz skarg i wniosków dotyczących działalności SP ZOZ z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
6. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej  i Statucie SP ZOZ.
7. Przedkładanie Organowi Założycielskiemu do zatwierdzenia projektów zmian w Statucie SP ZOZ lub nowego Statutu.

                                                                                            §21.
Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi SP ZOZ przysługuje odwołanie do Rady Powiatu Myślenickiego.


Rozdział VI
GOSPODARKA FINANSOWA SP ZOZ


                                                                                             §22.
1. SP ZOZ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach i w formie określanej w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i innych obowiązujących aktach prawnych.
2. Rachunkowość SP ZOZ prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości.

                                                                                            §23.
Nadzór nad gospodarką finansową SP ZOZ sprawuje Zarząd Powiatu w Myśleniach.

                                                                                           §24.
1. SP ZOZ prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego i inwestycyjnego, opracowanego przez Dyrektora SP ZOZ i zaopiniowanego przez Radę Społeczną.
2. Roczne i okresowe sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego opiniuje Rada Społeczna SP ZOZ.
3. Dyrektor SP ZOZ decyduje o podziale środków finansowych po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej SPZOZ i związków zawodowych.

                                                                                           §25.
1. Głównym źródłem finansowania SP ZOZ są środki uzyskane w drodze stosownych umów od dysponentów publicznych środków na ochronę zdrowia.
2. SP ZOZ może uzyskiwać dodatkowe środki finansowe:
a) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych i diagnostycznych,
b) z budżetu centralnego na realizację zadań i programów finansowanych centralnie,
c) z działalności gospodarczej,
d) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego,
e) z dofinansowań budżetów samorządowych,
f)  z innych zgodnych z prawem źródeł.
1. Głównym źródłem finansowania SP ZOZ są środki uzyskane w drodze stosownych umów od dysponentów publicznych środków na ochronę zdrowia.
2.  SP ZOZ może uzyskiwać dodatkowe środki finansowe:
a) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych i diagnostycznych,
b) z budżetu centralnego na realizację zadań i programów finansowanych centralnie,
c) z działalności gospodarczej,
d) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego,
e) z dofinansowań budżetów samorządowych,
f) z innych zgodnych z prawem źródeł.


Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


                                                                                           §26.
Wniosek o zmianę w niniejszym Statucie może wnieść:
1. Dyrektor SP ZOZ
2. Rada Społeczna

                                                                                          §27.
Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie uchwalone przez Radę Społeczną wymagają zatwierdzenie przez Radę Powiatu Myślenickiego.

                                                                                         §28.
W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, przepisy wydane na jej podstawie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego i konwencji międzynarodowych ratyfikowanych przez władze polskie.

                                                                                        §29.
Niniejszy Statut wchodzi w życie i obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez organ założycielski; - to jest Powiat Myślenicki jako Jednostkę Samorządu Terytorialnego.


                                                                                          Myślenice, dnia 18 czerwca 2009r.

         
.